Avís legal

Termes i condicions

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), i d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, s’informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és La Moianesa, S.L., amb CIF B60221363 i domicili social al Camí de planella 08180 Moià, Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte és: info@lamoianesa.com.

Directrius de l’usuari

La navegació, accés i ús del lloc web de La Moianesa confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de La Moianesa, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de La Moianesa proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per La Moianesa per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per La Moianesa contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

La Moianesa no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

La Moianesa declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris dels seus llocs web, poguessin derivar-se de la navegació pels seus llocs web. En conseqüència, La Moianesa no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari per la navegació per Internet.

Vigència del present text

La Moianesa es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, al contingut del lloc web. Tant en allò referent als continguts dels llocs, com en les condicions d’ús d’aquests. Aquestes modificacions es podran realitzar, a través del lloc web, per qualsevol manera admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que exclusivament estiguin publicades i a disposició als llocs web i fins que no siguin modificades per altres de posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els textos, imatges, continguts, logos, marques registrades o no, així com els mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web, són de titularitat originària o derivativament de La Moianesa Conseqüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i/o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol conforme el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, essent-los a més a més aplicables tant la normativa espanyola afí i comunitària en els camps citats, com tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets sobre els continguts estan reservats i queda prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés de La Moianesa.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de La Moianesa. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de La Moianesa.

Legislació aplicable i jurisdicció

La Moianesa es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l’incompliment de les condicions presents.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.

CAST

Términos y condiciones

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), y de acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la citada Ley, se informa de los siguientes datos:

El titular de este sitio web es La Moianesa, S.L., con CIF B60221363 y domicilio social en Camí de planella 08180 Moià, Barcelona. La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es: info@lamoianesa.com.

Usuario y régimen de responsabilidades

La navegación, acceso y uso por el sitio web de La Moianesa confiere la condición de usuario, por la que se aceptan, desde la navegación por el sitio web de La Moianesa, todas las condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.

El sitio web de La Moianesa proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto del sitio web. Esta responsabilidad se extenderá a:

– La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios extendidos por La Moianesa para el acceso a ciertos contenidos o servicios ofrecidos por el web.

– El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por La Moianesa contrariamente a lo dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del sitio web.

Política de enlaces y exenciones de responsabilidad

La Moianesa no se hace responsable del contenido de los sitios web a los que el usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su sitio web y declara que en ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otros sitios de la red. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de los enlaces.

La Moianesa declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño a los usuarios de su sitio web, que pudieran derivarse de la navegación por su sitio web. En consecuencia, La Moianesa no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario.

Modificaciones

La Moianesa se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su sitio web. Tanto en lo referente a los contenidos del sitio web, como en las condiciones de uso del mismo. Dichas modificaciones podrán realizarse a través de su sitio web por cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren publicadas en la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores.

Propiedad intelectual e industrial

La Moianesa por sí misma o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de La Moianesa. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de La Moianesa.

El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de La Moianesa. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de La Moianesa.

Acciones legales, legislación aplicable y jurisdicción

La Moianesa se reserva, asimismo, la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de su sitio web y contenidos, o por el incumplimiento de las presentes condiciones.

La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia las partes podrán someter sus conflictos a arbitraje o acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre jurisdicción y competencia al respecto.